ALERT CONTENT PLACEHOLDER

Chào mừng quí vị đến UHN, tọa lạc ở trung tâm thành phố Toronto

Cộng đồng của chúng ta – các bệnh nhân, gia đình, bác sĩ, y tá, nhân viên phụ trợ và các thiện nguyện viên – phản ảnh sự đa dạng của trung tâm đô thị đa văn hoá nơi chúng ta sinh sống. Chúng ta đến từ nhiều nền văn hóa và bối cảnh khác biệt, và nhiều nhân viên cùng thiện nguyện viên của chúng tôi nói được nhiều thứ tiếng.

Tuy các nhân viên và thiện nguyện viên của chúng tôi sẽ nói với quí vị bằng thứ tiếng mà quí vị muốn nếu họ có thể, ngôn ngữ được sử dụng ở UHN là tiếng Anh. Hồ sơ y tế của quí vị được viết bằng tiếng Anh và sự giao tiếp giữa các thành viên chăm sóc sức khoẻ cho quí vị là bằng tiếng Anh.

 

Các Dịch vụ Ngôn ngữ của Bệnh viện 

Để giúp quí vị, chúng tôi có các dịch vụ ngôn ngữ đặc biệt.  

Thông dịch viên

Chúng tôi cung cấp các Thông dịch viên Y tế đủ tiêu chuẩn để giúp quí vị nếu quí vị muốn dùng tiếng mẹ đẻ để nói chuyện với nhóm chăm sóc y tế cho quí vị. 

Ngôn ngữ mà quí vị chọn sử dụng được ghi vào hồ sơ y tế của quí vị khi quí vị ghi danh để lấy thẻ bệnh viện UHN màu xanh dương . Khi quí vị lấy hẹn, nhóm chăm sóc y tế cho quí vị sẽ xem quí vị nói thứ tiếng gì và sắp xếp một thông dịch viên.

Quí vị có thể nói trực tiếp với thông dịch viên hay qua điện thoại. Việc trực tiếp nói với thông dịch viên được sắp xếp cho các cuộc hẹn có thời gian lâu. Với những cuộc hẹn để theo dõi tiếp và với các xét nghiệm chẩn đoán, các thông dịch viên thường chỉ làm việc qua điện thoại.

 

Cách thức để Sắp xếp Dịch vụ Thông dịch

Qua hồ sơ y tế của quí vị, nhóm chăm sóc y tế cho quí vị sẽ biết thứ tiếng mà quí vị chọn sử dụng. Nhóm này sẽ sắp xếp để chắc chắn có một thông dịch viên cho cuộc hẹn của quí vị, có thể là trực tiếp, hoặc là qua điện thoại.

Dịch vụ Dịch thuật Văn bản

UHN có các dịch vụ dịch thuật. Chúng tôi có thể dịch các hồ sơ y khoa và các mẫu y tế từ các thứ tiếng không phải là Anh ngữ của các cơ sở khác sang tiếng Anh cho quí vị. Bác sĩ của quí vị sẽ cho quí vị biết các hồ sơ y khoa và mẫu y tế nào cần được dịch và sẽ sắp xếp việc dịch thuật này.

Các văn bản sẽ được dịch bởi một nhóm Phiên dịch viên Được Công Nhận (Certified Translators). Dịch thuật văn bản sẽ phải trả tiền. Thời gian cần thiết để dịch và chi phí dịch thuật, tùy thuộc vào số lượng văn bản.

Chúng tôi cũng cung cấp việc dịch thuật các tài liệu hướng dẫn bệnh nhân sang thứ tiếng mà quí vị chọn. Dịch vụ này phải trả tiền.

 

Cách thức để Sắp xếp Dịch vụ Dịch thuật

Bác sĩ của quí vị sẽ sắp xếp việc phiên dịch các mẫu y tế và hồ sơ y khoa. Bác sĩ của quí vị sẽ cho quí vị biết những gì cần phải dịch.

Thông tin bằng các thứ tiếng khác

Chúng tôi có các tập tài liệu về bệnh ung thư và thông tin y tế bằng một số các ngôn ngữ khác nhau. Nếu quí vị không tìm thấy thông tin bằng tiếng mẹ đẻ của mình, quí vị có thể sử dụng dịch vụ dịch thuật để dịch các thông tin sang thứ tiếng của mình. Dịch vụ này phải trả tiền.

Liên lạc

Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với translation.services@uhn.ca.

Quicklinks
Back to Top