ALERT CONTENT PLACEHOLDER
  • English

CHÀO MỪNG QUÍ VỊ ĐẾN UHN, TỌA LẠC Ở TRUNG TÂM THÀNH PHỐ TORONTO

Chúng tôi có các dịch vụ sau đây để cung cấp sự chăm sóc bằng tiếng mẹ đẻ cho quý vị hoặc để giúp quý vị trong việc dịch thuật các hồ sơ y khoa.

Các thông dịch viên

Chúng tôi cung cấp miễn phí các thông dịch viên y tế hội đủ tiêu chuẩn nếu quý vị muốn dùng tiếng mẹ đẻ để nói chuyện với nhóm chăm sóc y tế của quý vị. Các thông dịch viên của chúng tôi làm việc cho hơn 180 ngôn ngữ, bao gồm:

  • Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ (American Sign Language)
  • Tiếng Quảng Đông
  • Tiếng Ý
  • Tiếng Quan Thoại
  • Tiếng Bồ Đào Nha
  • Tiếng Tây Ban Nha
  • Tiếng Việt

Ngôn ngữ quý vị chọn sử dụng được ghi vào hồ sơ y tế của quý vị khi quý vị ghi danh để lấy thẻ bệnh viện UHN màu xanh dương của mình. Quý vị không cần phải sắp xếp để tìm một thông dịch viên. Khi quý vị lấy hẹn, nhóm chăm sóc y tế của quý vị sẽ xem quý vị nói thứ tiếng gì và sắp xếp một thông dịch viên nếu cần.

Dịch thuật Tài liệu

Nếu các hồ sơ y khoa của quý vị cần phải được dịch sang tiếng Anh, chúng tôi đề nghị các cơ quan đã từng làm việc với UHN dưới đây. Dịch thuật văn bản sẽ phải trả tiền. Thời gian cần thiết để dịch và chi phí dịch thuật, tùy thuộc vào số lượng văn bản. Xin vui lòng liên lạc trực tiếp với các cơ quan dưới đây để biết chi phí và thời gian dịch thuật.


Liên lạc

Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với:

Translation Expert Inc.
2300 Yonge St. Suite 1600
Toronto, ON M4P 1E4
Email: joseph@translationexpert.com
Điện thoại: 416 962 4176
Số miễn phí: 1 800 895 5685
www.translationexpert.com

Các Tài liệu Giáo dục Bệnh nhân

Một số tài liệu giáo dục bệnh nhân trong Các Thư viện dành cho Bệnh nhân & Gia đình cũng có sẵn bằng một số ngôn ngữ.

Quicklinks
Back to Top