Main Page Content

Làm Thế Nào Để Tôi Được Giới Thiệu Đến UHN?

Quý vị cần được bác sĩ của mình giới thiệu để được là bệnh nhân của một bệnh viện của UHN. Bác sĩ của quý vị sẽ giới thiệu quý vị đến một trong các y viện chuyên khoa hoặc trực tiếp đến một trong các bác sĩ của chúng tôi.

Quý vị có thể tìm thêm thông tin về sự giới thiệu tại y viện của quý vị tại đây.

Bác sĩ của quý vị có thể tìm thông tin về việc giới thiệu tại đây.

 

Phải Mất Bao Nhiêu Thời Gian Để Được Nhận Sau Khi Giới Thiệu?

Sự giới thiệu của quý vị sẽ được xúc tiến càng sớm càng tốt. Các trường hợp giới thiệu khẩn cấp sẽ được đặc biệt cứu xét trước nếu bác sĩ gia đình hoặc bác sĩ giới thiệu có điều lo ngại cấp thiết.

Thông thường, bác sĩ của quý vị sẽ liên lạc để báo khi nào quý vị sẽ có cuộc hẹn tại UHN. 

Nếu quý vị là bệnh nhân quốc tế thì sự giới thiệu sẽ mất thời gian lâu hơn. Xin xem dưới đây để biết thêm thông tin.

 

Làm Thế Nào Được Chuyển Sang Từ Một Bệnh Viện Khác

Nếu quý vị muốn được chuyển từ một bệnh viện khác sang bệnh viện của UHN, xin hỏi bác sĩ của quý vị để được làm giới thiệu.

 

Bệnh nhân Quốc tế

Quý vị được xem là bệnh nhân quốc tế nếu:

  • Quý vị không phải là cư dân của Canada
  • Quý vị là một công dân Canada sống ở nước ngoài
  • Quý vị sống tại Canada nhưng không có tư cách thường trú nhân
  • Quý vị không có bảo hiểm y tế của Ontario hoặc của một tỉnh bang khác của Canada hoặc bảo hiểm y tế của liên bang

 

Tất cả các sự giới thiệu cho bệnh nhân quốc tế phải được thực hiện thông qua Chương trình Bệnh nhân Quốc tế của chúng tôi.

Tất cả bệnh nhân đều được đối xử bình đẳng căn cứ theo Viễn kiến, Sứ mệnh và Các Giá trị của chúng tôi. Tình trạng cư trú của quý vị sẽ không ảnh hưởng gì đến việc quý vị tiếp cận sự chăm sóc hoặc phẩm chất của sự chăm sóc quý vị được nhận tại UHN.